Epistemologia 2017/2018 (W) SL

(WYKŁAD)

Zajęcia

 • czwartki, 11:30-13:00 i 13:15-14:45, sala A, bud. E
 • Strona ćwiczeń

[22.02.] #0 Organizacyjnie — prezentacja (sylabus, terminy, zasady zaliczenia) [PDF]

[22.02.] #1 Epistemologia: charakterystyka dyscypliny

Pozostanie

 • Epistemologia a inne dyscypliny pokrewne (psychologia poznawcza, kognitywistyka) – normatywność ujęcia epistemologicznego.
 • Grupy zagadnień epistemologicznych: źródła poznania, granice poznania, prawda.
 • Psychologiczne i metodologiczne zagadnienie źródeł poznania (natywizm vs. empiryzm genetyczny oraz empiryzm vs. racjonalizm). Zagadnienie racjonalnych metod pozyskiwania wiedzy (irracjonalizm vs. antyirracjonalizm).
 • Zagadnienie immanentnych granic poznania (realizm vs. idealizm immanentny). Zagadnienie poznawczego dostępu do rzeczywistości (realizm vs. idealizm transcendentalny).

[01.03.] #2 Koncepcje prawdy cz. 1

Pozostanie

 • Epistemologiczne pojęcie prawdy – charakterystyka. Podstawowe pytania dotyczące teorii prawdy.
 • Klasyczne / nieklasyczne teorie prawdy.
 • Teorie korespondencyjne w słabym i mocnym sensie.
 • Korespondencyjna teoria prawdy Russella.
 • Tarskiego teoria prawdy.

[01.03.] #3 Koncepcje prawdy cz. 2

Pozostanie

 • Pragmatyzm (Peirce, James).
 • Koherencyjna teoria prawdy.
 • Zarzuty wobec teorii klasycznych oraz wobec teorii nieklasycznych.
 • Semantyczna teoria prawdy Alfreda Tarskiego.
 • Michael Dummett i antyrealizm.
 • Deflacyjne teorie prawdy / Inflacyjne teorie prawdy.

[15.03] #4 Wiedza jako przekonanie prawdziwe i uzasadnione

Pozostanie

(Warto przeczytać: Edmund L. Gettier Is Justified True Belief Knowledge?) [PDF (PL)]

1. Przekonania i ich własności jako przedmiot rozważań epistemologii
trzy rodzaje zadań epistemologii związane z analizą przekonań

2. Klasyczna koncepcja wiedzy: analiza podstawowych założeń tej koncepcji
czym jest przekonanie (postawy propozycjonalne)
różne rodzaje wiedzy (Russell: wiedza przez opis vs. wiedza przez znajomość, Ryle: wiedza jak vs. wiedza, że)
czym jest uzasadnienie, argumenty sceptyczne dotyczące uzasadnienia

3. Problem Gettiera
tzw. przykłady Gettierowskie
analiza założeń przykładów Gettiera
sposoby rozwiązania/uchylenia problemu Gettiera

4. Czwarty warunek w klasycznej koncepcji wiedzy
zasada Lehrera
postulat niezawodności uzasadnienia
reliabilizm
warunkowa teoria wiedzy

5. Internalizm / eksternalizm w kwestii wiedzy


[22.03]  #5 Wiedza matematyczna jako wzorzec wiedzy

(Warto przeczytać: Urbański M. (2011). Logic and Cognition: two Faces of Psychologism, Logic and Logical Philosophy, No. 20, p. 175-185.)

[Notatki z cz. 1-3]

Pozostanie

 1. Status ontologiczny przedmiotów matematycznych: platonizm, neokonceptualizm, neonominalizm (w kontekście stanowisk w sporze o uniwersalia).
 2. Zagadnienie źródeł poznania matematycznego: aprioryzm (skrajny i umiarkowany), empiryzm (skrajny i umiarkowany).
 3. Podział sądów autorstwa Kanta a stanowiska w sprawie źródeł poznania matematycznego.
 4. Stanowisko Kanta a geometrie nieeuklidesowe.
 5. Poincare i konwencjonalizm.
 6. Psychologizm w logice.

[5.04] #6 Źródła naszych przekonań: percepcja, pamięć i świadectwa innych

Pozostanie

 1. Podstawowe zagadnienia filozofii percepcji.
 2. Percepcja według empirystów brytyjskich (Locke, Berkeley, Hume).
 3. Co jest (bezpośrednim) przedmiotem percepcji?
 4. Tezy charakteryzujące podstawowe stanowiska w sprawie percepcji.
 5. Stanowiska: realizm, antyrealizm, prezentacjonizm, reprezentacjonizm, fenomenalizm, idealizm.
 6. Realizm naiwny vs. realizm krytyczny. Podział na jakości pierwotne i wtórne.
 7. Argumenty przeciwko realizmowi.
 8. Stanowiska w sprawie pamięci: realizm pośredni i bezpośredni oraz antyrealizm.

[12.04] #7 Przekonania psychologiczne, samowiedza i problem innych umysłów

Pozostanie

 1. Przekonania psychologiczne (Morton)
 2. Problem innych umysłów w  ujęciu Mortona i Kartezjusza
 3. Teorie egocentryczne
 4. Problem samowiedzy (wyjątkowość samowiedzy, kontrargumenty)
 5. Teorie behawiorystyczne (czym jest behawioryzm, konsekwencje przyjęcie koncepcji behawiorystycznych, kartezjański test automatyzmu, test Turinga i jego modyfikacje) [link] [link] [link]
 6. Teorie materialistyczne
 7. Psychologia potoczna (psychologia potoczna jako zestaw umiejętności, mindreading, psychologia potoczna jako teoria)

[12.04] #8 Epistemologia znaturalizowana i epistemologia formalna

Pozostanie

 1. Naturalizm i epistemologia znaturalizowana (w wersji skrajnej i umiarkowanej)
 2. Filozofia eksperymentalna 
 3. Epistemologia formalna

Warto przeczytać: 

 • Marcin Miłkowski, Epistemologia znaturalizowana [PDF]
 • Tomasz Wysocki, Filozofia eksperymentalna jako metodologia filozoficzna [PDF]

[12.04] Podsumowanie [PDF]

Reklamy